topimage

Home  About Us  Guide to Admission  Annual Meeting  Japanese

Home > About Us > Committee

Committee

Committee of General Affairs

ExectiveName
ChiefHIROYUKI TSUTSUI
MITSUAKI ISOBE
MASAFUMI KITAKAZE
YASUKI KIHARA
MASAHIKO KURABAYASHI
ISSEI KOMURO
YOSHIHIKO SAITO
HIROAKI SHIMOKAWA
TOYOAKI MUROHARA
SHIN-ICHI MOMOMURA
MASAKAZU YAMAGISHI
HIGO TAIKI
MIYUKI MAKAYA

Committee of Finance

ExectiveName
ChiefMASAHIKO KURABAYASHI
HITOSHI ADACHI
KAZUFUMI NAKAMURA
SHINICHI NIWANO
TATSUYA MORIMOTO
MASAFUMI WATANABE
KOICHIRO KINUGAWA

Committee of Sciences

ExectiveName
ChiefMASAFUMI KITAKAZE
MASANORI ASAKURA
YOSHIHIRO ASANO
NOBUKAZU ISHIZAKA
MITSUAKI ISOBE
TOMOMI IDE
TAKAYUKI INOMATA
ISSEI KOMURO
YOSHIKI SAWA
ICHIRO SHIOJIMA
HIROYUKI TSUTSUI
MIYUKI MAKAYA
SHOJI MATSUSHIMA
MICHIHIRO YOSHIMURA
TAKUYA HASEGAWA

Committee of Education and training

ExectiveName
ChiefTOYOAKI MUROHARA
TOMOMI IDE
MINORU ONO
YASUSHI SAKATA
HIROYUKI TSUTSUI
MASAFUMI YANO
TAKAHIRO OKUMURA

Committee of Guidelines

ExectiveName
ChiefYASUKI KIHARA
UICHI IKEDA
TAKAYUKI INOMATA
MASAFUMI KITAKAZE
YOSHIHIKO SAITO
HIROYUKI TSUTSUI
JUN KOYAMA

Committee of Publications

ExectiveName
ChiefKEIICHI FUKUDA
SHINYA MINATOGUCHI
MASAFUMI YANO
YOSHIHIKO SAITO
TAKAYUKI INOMATA
MOTOAKI SANO
MASAHIKO KURABAYASHI

Committee of Public Relations

ExectiveName
ChiefYASUCHIKA TAKEISHI
NOBUYUKI OHTE
MASAHIKO KURABAYASHI
NAOKI SATO
TETSU WATANABE
YAMAOKA-TOJO MINAKO

Committee of Future Vision

ExectiveName
ChiefYASUSHI SAKATA
TAKAHIRO OKUMURA
KEISUKE KIDA
SHIRO ISHIHARA
NAOMI NAKANO
TOMOMI IDE
SATORU UCHIYAMA
MIYUKI MAKAYA
FUSAKO SERA

Committee of International Communications

ExectiveName
ChiefMITSUAKI ISOBE
TOYOAKI MUROHARA
HIROSHI ITO
NAOKI SATO
ICHIRO SHIOJIMA
TAKAYUKI INOMATA
HIROAKI KITAOKA
YASUHIRO MAEJIMA
TSUTOMU YOSHIKAWA

Committee of Domestic Exchange

ExectiveName
ChiefYOSHIHIKO SAITO
TAKASHI AKASAKA
ICHIRO SHIOJIMA
HIROSHI TADA
MIYUKI MAKAYA
YOSHIRO MATSUI
AKIRA YAMASHINA
KAZUHIRO YAMAMOTO
TOHRU MASUYAMA
ISSEI KOMURO
TOSHIAKI MANO

Committee of Cardiac Transplantation

ExectiveName
ChiefMINORU ONO
MITSUAKI ISOBE
YASUSHI SAKATA
FUKUSHIMA NORIHIDE
HIGO TAIKI
YOSHIRO MATSUI
KOICHIRO KINUGAWA
SHINICHI NUNODA

Committee of Cardiac Devices

ExectiveName
ChiefHIROSHI ITO
HIROKUNI ARAI
TAKUYA KISHI
KOICHI TODA
NOBUHIRO NISHII
KENTARO HAYASHIDA
KAZUHIRO YAMAMOTO
YASUSHI SAKATA
YOSHIKI SAWA
TOMOHITO OHTANI
HIROYA MIZUNO

Committee of Health Insurance

ExectiveName
ChiefSHIN-ICHI MOMOMURA
DAI YUMINO
MINORU ONO
YOSHIHIKO SEINO
SHIGERU MAKITA
KAZUO MATSUMOTO
TAKATOSHI KASAI
TSUTOMU YOSHIKAWA
HIROSHI ITO
MAKOTO SUZUKI

Committee of Heart Failure Prevention

ExectiveName
ChiefTETSUJI MIURA
HIROSHI ITO
MASAFUMI KITAKAZE
NAOKI SATO
YUKIHITO SATO
YOSHIHIKO SAITO
KEIICHI FUKUDA
AKIRA YAMASHINA
TOMOMI IDE
MICHIHIRO YOSHIMURA

Committee of Awards

ExectiveName
ChiefISSEI KOMURO
HIROSHI ITO
YOSHIHIKO SAITO
MOTOAKI SANO
ICHIRO SHIOJIMA
TETSUO MINAMINO
RYUICHI MORISHITA
MASAKAZU YAMAGISHI
HIROSHI AKAZAWA
EIKI TAKIMOTO

Committee of Team Medical Promotion

ExectiveName
ChiefAKIRA YAMASHINA
TOSHIMI IKEGAME
TOMOHITO OHTANI
HIROYUKI KAWATA
YOSHIHARU KINUGASA
SHINTARO KINUGAWA
NORIHIKO KOTOOKA
TETSUYA TAKAHASHI
NAOMI NAKANO
IKUNO MURAOSA
YASUSHI MIYAZAWA
HIROYUKI YOKOYAMA
KOICHI WASHIDA
MASATAKA WATANABE
YOSHIYUKI AOKI
TAKAHIRO OKUMURA
NAOKI SATO
MIYUKI MAKAYA

Committee of Awareness

ExectiveName
ChiefKAZUHIRO YAMAMOTO
HIROSHI ITO
NOBUYUKI OHTE
YASUCHIKA TAKEISHI
NAOYUKI HASEBE
YOSHIHIRO FUKUMOTO
YOSHIHARU KINUGASA